Πολιτική απορρήτου

Γενικά
H ατομική επιχείρηση Ιωάννης Αθανασιάδης ΑΦΜ:139538758 με έδρα την Κερκίνη Σερρών (στο εξής καλούμενη Εταιρεία ή Stagebands) είναι πλήρως συμμορφωμένη ως προς τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων της. Ακολουθεί τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που έχει ο κάθε χρήστης. Ο αντισυμβαλλόμενος, δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση των κάτωθι όρων, ότι συμφωνεί με αυτούς πλήρως και ότι τους έχει κατανοήσει εξολοκλήρου.

Για οποιαδήποτε απορία-πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο:
Email: info@stagebands.gr
Τηλ: +30 231 231 1026
Κιν: +30 697 286 8186
Εύρος παροχής προσωπικών δεδομένων
Το Stagebands αποθηκεύει τις πληροφορίες, τις οποίες παρέχετε, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση email σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τη διεύθυνση της κατοικίας σας ή της επαγγελματικής έδρας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει όλες οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα έχετε δραστηριότητα στην ιστοσελίδα και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την τελευταία σας επίσκεψη ώστε το Stagebands να σας στέλνει ανά περιοδικά χρονικά διαστήματα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω email ή στα νούμερα των κινητών, που έχετε δηλώσει, προκειμένου να σας ενημερώνει σχετικά με νέες διαθέσιμες υπηρεσίες ή τις εν γένει δραστηριότητες του Stagebands. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, το Stagebands διαγράφει αμέσως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπάγεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Παροχή προσωπικών δεδομένων
Το Stagebands δε θα ζητήσει ποτέ την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου.
Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων
Το Stagebands συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιεί τα πρόσωπα, τα οποία έχουν αγοράσει τις υπηρεσίες και δικαιούνται να κάνουν χρήση τους.

Το Stagebands δύναται να κοινοποιήσει το προσωπικά σας δεδομένα, όπου της υποδειχθεί, εφόσον πρόκειται για επίσημο αίτημα από τις αρχές οποιουδήποτε κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Stagebands, μπορεί να συνεργάζεται επίσης με επιχειρήσεις, στις ιστοσελίδες των οποίων να εγκαθιστά ειδικό λογισμικό (όπως για παράδειγμα με τη μορφή plug in), προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση της πλατφόρμας του Stagebands μέσω αυτών των ιστοσελίδων.

Το Stagebands μπορεί να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις επιχειρήσεις, στο βαθμό όμως που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της εύρυθμης λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Το Stagebands λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία συνίστανται τόσο σε φυσικά εμπόδια όσο και σε ηλεκτρονικά – τεχνικά. Ενδεικτικά, οι τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής:

– Επιθετική χρήση τείχους προστασίας και απομόνωση δικτύου στην υποδομή μας.

– Παρακολουθούμε οποιοδήποτε ελάττωμα ασφαλείας σε οποιαδήποτε «βιβλιοθήκη» χρησιμοποιούμε και τα διορθώσουμε μόλις εκδοθεί μια ενημερωμένη έκδοση.

– Το Stagebands θα ειδοποιήσει τους χρήστες για τυχόν παραβίαση δεδομένων τους το αργότερο εντός 24 ωρών, αφότου η παραβίαση γίνει αντιληπτή.
Δικαιώματα χρηστών
Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν των όσων αναγράφονται ανωτέρω, είναι τα εξής: η πρόσβαση, η διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“δικαίωμα στη λήθη”) ή περιορισμός της επεξεργασίας που σας αφορούν ή αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα γνωστοποίησής σας όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μία ιστοσελίδα ή ένας πάροχος υπηρεσίας μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο. Τα cookies μπορούν να κάνουν τη χρήση της υπηρεσίας ευκολότερη, με την αποθήκευση και τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, τις εφαρμογές, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες του χρήστη. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών από το Stagebands. Το Stagebands επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων προκειμένου να συλλέξει χωριστά πληροφορίες για τους χρήστες των υπηρεσιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν στο Stagebands μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή των χρηστών στην ιστοσελίδα (λ.χ. τον αριθμό των επισκέψεων).
Λοιπές πληροφορίες
Τη νομιμότητα συλλογής και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων εδράζεται στην πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών της παρόχου. Σε διαφορετική περίπτωση, δε μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Stagebands.

Μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε εγγράφως οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι όλες οι πληροφορίες που έχετε δώσει στο Stagebands θα διαγραφούν το συντομότερο και ότι εφεξής δε θα έχετε δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του Stagebands δε λογίζεται ως συστηματική ή/και μεγάλης κλίμακας ή/και ικανή να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα των ατόμων, συνεπώς δεν απαιτείται δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων (αντίκτυπου) της επεξεργασίας (Data protection impact assessment) ούτε υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Stagebands δεν υποχρεούται σε πρόσληψη υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ούτε έχει προσληφθεί ως εκτελών την επεξεργασία πρόσωπο διαφορετικό σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο Αθανασιάδης Ιωάννης.

Έλαβα γνώση των όρων τήρησης των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2022